Jaka jest kara za wystawienie pustej faktury?

Udostępnij

Pusta faktura może mieć poważne konsekwencje, niezależnie od tego, czy było to celowe działanie nieuczciwych podmiotów, czy też niezamierzony błąd przedsiębiorcy. Chroni to budżet państwa przed odliczeniami VAT przez nabywcę. Co to jest pusta faktura? Jakie przepisy obowiązują w tym zakresie?

Co to jest pusta faktura?

Pusta faktura nie jest zdefiniowana prawnie. Często nazywa się ją pustą fakturą. Najczęściej dokumenty takie są wystawiane z powodu błędu przedsiębiorcy lub braku wiedzy na temat obowiązków podatkowych.

W praktyce pusta faktura jest wystawiana niezależnie od dostawy towarów lub usług. Bardziej powszechne jest umieszczanie na fakturze podatku VAT, mimo że dana czynność jest zwolniona z podatku. Sprzedawca może ująć na fakturze podatek VAT, mimo że obowiązek jego uiszczenia spoczywa na nabywcy.

Dokument, który został wystawiony po 60 dniach, jest uznawany za pustą fakturę. Nieprawidłowo wystawiona faktura musi zostać skorygowana. Dopiero po zakończeniu czynności należy wystawić właściwą fakturę.

Konsekwencje wystawienia niezapłaconej faktury

Artykuł 108 ustawy o VAT stanowi, że każdy podmiot (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna), który wystawi fakturę z podaniem kwoty podatku, jest zobowiązany do jego zapłaty. Nie ma znaczenia, czy wystawca jest czynnym podatnikiem VAT, czy jest zwolniony z VAT. Zasada ta ma zastosowanie nawet do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Należy skorygować błędnie wypełnioną fakturę i przekazać ją nabywcy.

Uwaga: JPK_V7 nie może zawierać pustej faktury. Przedsiębiorca jest jednak zobowiązany do zapłaty podatku, który z niej wynika. Należy to zrobić bezpośrednio do urzędu skarbowego. Podatek VAT naliczony nie będzie pomniejszał podatku VAT od takich dokumentów.

W praktyce podatnicy często będą ujawniać w pliku JPK_V7 błędnie wystawione faktury. Następnie skorygują błąd w kolejnych okresach rozliczeniowych. Tego typu zachowania są akceptowane przez urzędy skarbowe i zazwyczaj nie wymagają usunięcia pustej faktury.

Co ważne, obowiązek zapłaty VAT dotyczy również faktur, w których kwota jest zawyżona (np. błędnie zastosowano stawkę podstawową 23%).

Bezprawne wykorzystanie lub dostęp do danych należących do innego podmiotu
Zdarzają się przypadki, gdy nieuczciwa firma wystawia fakturę, w której bezprawnie wykorzystuje dane innego podmiotu jako sprzedawcy. W takich przypadkach podatek VAT należny z tytułu wystawionej faktury jest należny firmie, która bezprawnie wykorzystała dane innej firmy. Procedura ta jest oparta na orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Cierpią na tym nabywcy.
Pusta faktura nie daje odbiorcy prawa do odliczenia podatku naliczonego. Ważne jest, aby wystawca jak najszybciej wystawił fakturę korygującą. Powinien on również dostarczyć ją swojemu kontrahentowi. Ogólnie rzecz biorąc, powinien wyeliminować ryzyko odliczenia przez nabywcę podatku VAT naliczonego. Na przykład, jeśli organ podatkowy skontroluje fakturę i odkryje, że jest ona fikcyjna, nie może tego zrobić.

Pusta faktura może zostać anulowana, jeśli nie została dostarczona nabywcy. Nie można anulować faktury, która była w obiegu prawnym. Wysyłanie kopii elektronicznej do kontrahenta

Faktura proforma a faktura pusta

Faktury proforma to dokumenty informacyjne, które przedsiębiorcy mogą wykorzystywać do komunikacji między sobą. Zdarza się, że firmy umieszczają na nich informację o podatku VAT. Jeśli weźmiemy pod uwagę obowiązujące przepisy, które wskazują, że o tym, czy dokument jest fakturą, czy nie, decyduje nie tylko jego nazwa, ale także treść, mogą pojawić się wątpliwości co do klasyfikacji faktur proforma. Organ podatkowy potraktuje Proformę jako pustą fakturę, jeśli nie dojdzie do żadnej transakcji. Nie. Faktura Proforma nie stanowi dokumentu księgowego, lecz jest rodzajem umowy między firmami. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia właściwej faktury w momencie zawarcia transakcji.

Podatnik nie jest odpowiedzialny za podatek VAT wynikający z faktury proforma. Nie są one traktowane jak puste faktury.