Rachunek - kiedy i jak wystawiać?

Udostępnij

Faktury są podstawowymi dokumentami służącymi do ułatwienia transakcji między podmiotami gospodarczymi. Podatnicy zwolnieni z VAT nie mają obowiązku ich sporządzania. Tylko wtedy, gdy nabywca zażąda dokumentacji, są do tego zobowiązani. Wystawiają albo fakturę, albo rachunek.

Faktura a rachunek

W przypadku transakcji z przedsiębiorcami, podatnicy VAT czynni wystawiają faktury VAT. Natomiast przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie mają obowiązku wystawiania faktur. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nabywca zażąda wystawienia faktury. Prawo to przysługuje przez trzy miesiące, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. Przedsiębiorca zwolniony z VAT musi wówczas udokumentować transakcję fakturą.

Jeżeli odrębne przepisy nie nakładają obowiązku wystawienia faktury, podatnik zwolniony z VAT może wystawić fakturę na żądanie nabywcy. W takich przypadkach sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury. Decyzja o tym, czy faktura lub rachunek są konieczne, należy do nabywcy.

Faktura jest podobna do rachunku. Jest to dokument, który potwierdza dostawę towarów i wykonanie usługi. Nabywca może zażądać wystawienia faktury w ciągu trzech miesięcy. Okres ten rozpoczyna się z końcem każdego miesiąca, w którym dostarczono towary i wykonano usługi.

Kiedy i w jaki sposób wystawia się rachunek?

Rachunki wystawia się w innym terminie niż faktury. Terminy te zależą od czasu, w którym nabywca zażąda dokumentacji.

Wystawiamy fakturę

Jeśli żądanie zostanie zgłoszone przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, należy je otrzymać nie później niż 7 dni roboczych po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru.
Jeśli żądanie zostanie zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, będzie to trwało 7 dni od daty otrzymania faktury.
Faktura może być wystawiona w tradycyjnej formie papierowej, np. Możesz również skorzystać z gotowych formularzy lub wersji elektronicznych. Rachunki przechowujemy przez pięć lat, podobnie jak inne dokumenty sprzedaży.

Wystawiamy faktury

Jeśli żądanie zostanie zgłoszone w ciągu miesiąca od dokonania transakcji, należy je otrzymać do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów lub świadczenie usług
Jeśli żądanie zostanie zgłoszone po zakończeniu miesiąca, należy je złożyć w ciągu 15 dni od daty zgłoszenia żądania.
Ważne! Ważne! Dla takich nabywców dowodem sprzedaży jest paragon fiskalny. Dowodem sprzedaży może być paragon fiskalny. Nabywca może również zażądać wystawienia faktury.

Dane na rachunku
Dane, które mogą znaleźć się na rachunku, są bardziej ograniczone niż w przypadku faktur. Dotyczy to zarówno faktur VAT, jak i faktur wystawianych przez osoby zwolnione z podatku. Kwestia ta jest wyraźnie uregulowana w ustawie o VAT oraz w rozporządzeniach do niej.

Faktury powinny zawierać:

  • imiona i nazwiska, nazwy nabywcy i sprzedawcy wraz z adresami kontrahenta lub odbiorcy
  • Datę wystawienia i liczbę rachunków następujących po niej
  • Specyfikację rodzaju i ilości towarów i usług, które mają być wykonane
  • Cenę jednostkową towarów i usług
  • Całkowita kwota należności wyrażona słownie i liczbowo

Faktura i rachunek to dokumenty, które mają podobny zakres danych. Służą temu samemu celowi. Służą temu samemu celowi, z wyjątkiem tego, że nie mają wartości netto transakcji, obowiązującej stawki ani wartości brutto.