Polski ład w pigułce - jakie zmiany nas czekają?

Udostępnij

Polski Ład to rządowy program dla mieszkalnictwa i gospodarki. Został on poważnie dotknięty przez pandemię COVID-19. Rząd twierdzi, że głównym celem wprowadzanych zmian jest zmniejszenie nierówności i poprawa jakości życia. Zmiany te będą miały wpływ na opiekę zdrowotną, podatki i płace. Wielu przedsiębiorców obawia się początku roku, ponieważ zmiany podatkowe zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Kogo dotkną te zmiany, a kto na nich skorzysta?

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku (tj. kwota rocznego dochodu, która jest zwolniona z podatku dochodowego (tj. Oznacza to, że osoby o niskich i umiarkowanych dochodach będą płacić niższe podatki. Według rządu zmiana ta będzie korzystna dla około 18 milionów Polaków.

Dotychczas kwota wolna od podatku miała charakter degresywny. Oznacza to, że im wyższy był nasz dochód, tym była ona niższa. Natomiast ta zaproponowana przez polskich lordów ma być kwotą stałą. Roczny próg to 30 tys. zł. Dotyczy on wszystkich i wynosi do 2,5 mln zł miesięcznie. Wszystkie osoby zarabiające powyżej tej kwoty podlegają opodatkowaniu.

Z podwyższenia kwoty wolnej od podatku będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadają małe firmy lub jednoosobowe działalności gospodarcze. Mogą oni rozliczać się na zasadach ogólnych. Limit dochodów nie może przekroczyć 6000 zł miesięcznie.

Kiedy: 20 stycznia 2022 r.

Podwyższenie progów w skali podatku dochodowego

Drugi próg podatkowy wzrośnie z 85 528 zł do 120 000 zł. Oznacza to, że stawka podatkowa dla kwoty 120 000 zł i wyższej wyniesie 17%, a powyżej tej kwoty - 32%.

Kiedy: 20 stycznia 2022 r.

Emerytura bez podatku
Na kwoty wolne od podatku mają wpływ zmiany w opodatkowaniu emerytur i rent. Emerytury do wysokości 2500 zł miesięcznie nie będą podlegały opodatkowaniu. Różnica będzie opodatkowana przez każdą osobę, która otrzymuje emeryturę wyższą od tej kwoty.

Kiedy: 20 stycznia 2022 r.

Składki zdrowotne: Odliczanie i opłacanie
Najistotniejszą i najbardziej przełomową zmianą w Polskim Układzie Zbiorowym jest nowy sposób obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy będą musieli płacić takie same składki zdrowotne jak ich pracownicy. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą podlegać wyższym składkom zdrowotnym.

Do tej pory przedsiębiorcy płacili zryczałtowaną składkę (tj. 75% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał. Po wprowadzeniu Nowego Ładu nie będzie to już możliwe. O wysokości składki będzie decydował uzyskany dochód. Składki zdrowotne nie będą zwolnione z podatku.

Mówiąc prościej, im wyższy dochód, tym wyższa będzie składka zdrowotna. Koszty mogą wzrosnąć nawet do kilku tysięcy złotych. Przedsiębiorcy zapłacą najwyższe składki, płacąc podatek liniowy (19%). Najlepszym rozwiązaniem jest jednak opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Kiedy: 20 stycznia 2022 r.

Terminy rozliczania składek ZUS
Zmianie ulegną terminy rozliczania składek ZUS

Do 5. dnia miesiąca - zakłady budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe
Do 15. dnia miesiąca - płatnicy składek, osoby prawne
Do 20. dnia miesiąca - pozostali płatnicy składek
Kiedy: 1 stycznia 2022 r.

Ulga podatkowa dla klasy średniej
Aby zrekompensować niekorzystne zmiany spowodowane brakiem możliwości odliczenia składek od podatku, tzw. klasie średniej zostanie zaoferowana ulga podatkowa.

Odliczeniu podlegać będzie dochód danej osoby w zależności od jej rocznego dochodu (od 68 512 zł do 133 692 zł).

Pod uwagę będzie brany dochód miesięczny:

od 5.701 zł do 8.549 zł
Od 8 549 zł do 11 141 zł
Kiedy: 1 stycznia 2022 r.

PIT 0
PIT 0 to ulga, która zwolni z podatku dochody nieprzekraczające 85 528 polskich lirów. Zostanie ona rozszerzona (tak, aby dotyczyła osób poniżej 26 roku życia) o:

Seniorów (kobiety powyżej 60. roku życia, mężczyźni powyżej 65. roku życia).
rodziny 4+
Osoby powracające z zagranicy
Zmiany w opodatkowaniu mieszkań
Rozliczenie podatkowe za mieszkania będzie możliwe od 2022 roku tylko wtedy, gdy ryczałt będzie pobierany z przychodów ewidencjonowanych, a nie z przychodów z najmu na zasadach ogólnych. Jeśli umowa nie zostanie zawarta w ramach działalności pozarolniczej, ucierpią na tym osoby, które uzyskiwały wysokie przychody z najmu. Rozliczenie się z fiskusem ryczałtem nie daje możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku.
Kiedy: 1 stycznia 2022 r.

Likwidacja limitu dla specjalistów
Od 1 lipca 2021 r. nie obowiązują limity wizyt (finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia) u specjalistów. Placówki medyczne zapewniły ich, że otrzymają zapłatę za wszystkie usługi.

Począwszy od II półrocza 2021 r.

Zdrowie: 7% PKB
Ten 6-letni plan został przygotowany przez rząd. Zakłada on, że w tym okresie wydatki na zdrowie wzrosną o 7%. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, modernizację infrastruktury oraz wyższe wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia.

Mieszkanie bez wkładu własnego
Plan Polskich Porządków ma ułatwić sfinansowanie mieszkania. Jest on przeznaczony dla osób, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym, osób, które szukają mieszkań na rynku wtórnym, a także dla osób, które chcą mieć dom.

Bank Gospodarstwa Krajowego zagwarantuje wkład własny w wysokości do 20% - do 100 000 zł na okres minimum 15 lat. BGK pomoże też w spłacie kredytu, jeśli urodzi się drugie dziecko (20 000 zł) lub trzecie i kolejne (60 000 zł).

Kiedy: Q4 2021

Dom bez formalności
Proces budowy domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 metrów kwadratowych został uproszczony. Będzie się to odbywało za pomocą wniosku, bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę, zatrudniania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Kiedy: Q4 2021

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma na celu zachęcenie młodych ludzi do posiadania dzieci. Zapewnia on również dodatkowe świadczenia rodzinne. Świadczenia będą przyznawane na drugie dziecko i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy, maksymalnie 12 000 zł każde.

Kwota ta nie jest uzależniona od dochodu rodziny i może być rozłożona na rok lub dwa lata (1000 zł miesięcznie). Należy ją przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z dzieckiem (żłobek, niania itp.).

Kiedy: 1 stycznia 2022 r.

Program Inwestycji Strategicznych
W programie przewidziano również dotacje inwestycyjne dla powiatów i gmin. Inicjatywa ta spowoduje niższe dochody gmin. Aby zrównoważyć ten wpływ, konieczne będą zmiany w podatkach. Celem programu jest tworzenie nowych miejsc pracy i poprawa warunków życia obywateli. Pozwala on także na nowe inwestycje w gminach oraz ogólny rozwój przedsiębiorczości.

Kiedy: Q3 2021

Rolników czekają zmiany
Od 2022 roku rolnicy zaczną otrzymywać pomoc w formie:

Dopłat do paliwa rolniczego oraz zwrotu wyższej akcyzy za paliwo rolnicze (zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego ze 100 litrów do 110 litrów na hektar użytków rolnych).
Liberalizacja rolniczego handlu detalicznego (możliwość sprzedaży produktów na terenie całej Polski, zniesienie limitów sprzedaży do konsumentów końcowych oraz zwiększenie kwoty zwolnionej z podatku dochodowego - dla niektórych produktów).
Małe centra nauki
Rząd planuje wybudować 70 obiektów podobnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Proces ten zostanie zakończony w latach 2021-2024 i będzie kosztował 350 mln polskich lirów.

Małe Centra Nauki mają służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych, angażowaniu młodzieży w naukę i promowaniu działalności naukowej na wysokim poziomie. Projekt SOWA (Strefa Odkryć, Wyobraźni i Aktywności) jest kontynuowany w ramach Małych Centrów Nauki.

Polish Deal - kto zyska, a kto straci?
Polish Deal to największa reforma podatkowa od wielu lat. Wiele się mówi o tym, kto na niej skorzysta, a kto zyska więcej. Będą takie osoby i grupy. Trzeba jednak pamiętać, że aby rząd mógł coś dać, musi komuś coś zabrać. Wiele osób i firm ucierpi na reformie, nawet jeśli będą to dziesiątki czy tysiące złotych rocznie.

Kto może stracić?

Pracownicy o niskich i średnich zarobkach
Emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne
Małe firmy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny rozliczać swoje dochody za pomocą podatku liniowego
Kto na tym zyska?

Osoby o wyższych zarobkach (powyżej 7500 zł)
Większe firmy z wyższymi dochodami są bardziej rentowne
Podatek liniowy służy do rozliczania się podatników