Mała księgowość - na czym polega?

Udostępnij

Mała księgowość jest uproszczoną wersją księgowości przeznaczoną dla mikroprzedsiębiorców. Firmy spełniające określone warunki mają przywilej prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego. Dowiedz się, na czym polega mała księgowość.

Dla tych, którzy potrzebują małej księgowości

Przepisy jasno określają, jakie podmioty mają prawo do prowadzenia uproszczonej, czyli tzw. małej księgowości. Prawo to przysługuje osobom fizycznym, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej. Limit przychodów z działalności nie może być wyższy niż w poprzednim roku obrotowym. Limit ten wynosi 2 mln euro. Przelicza się go na złote według średniego kursu ogłaszanego 1 października przez Narodowy Bank Polski.

Średni kurs euro ogłoszony 1 października 2021 r. przez Narodowy Bank Polski wyniósł 4,5941 zł. Oznacza to, że firmy o przychodach poniżej 9 188 000,200 zł mogą prowadzić małą księgowość w 2022 roku.

Dostęp do małej księgowości mają tylko podatnicy, którzy korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych według skali lub 19% stawki liniowej.

Kiedy należy złożyć deklarację?

Rozpoczynając działalność gospodarczą, musisz wybrać formę księgowości w formularzu rejestracyjnym CEIDG-1. Należy również wybrać okres rozliczania podatku - miesięczny, kwartalny lub roczny.

Jeżeli forma prowadzenia księgowości ma ulec zmianie, np. podatnik na początku każdego roku podatkowego tworzy KPiR, jeżeli zmienia formę prowadzenia księgowości (np. z małej na pełną). Informację tę musi zgłosić do urzędu skarbowego. Na wykonanie zadania po założeniu księgi ma 20 dni. Obowiązek ten musi wypełnić do 20 stycznia danego roku lub do pierwszego dnia roboczego następującego po 20 stycznia, jeśli wypada on w sobotę lub niedzielę.

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów, jak sama nazwa wskazuje, jest prostym rejestrem, w którym zapisuje się przychody i rozchody. Dzięki niej można łatwo obliczyć kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Choć można prowadzić zarówno elektroniczną, jak i papierową wersję księgi, przedsiębiorcy często preferują pierwszy format.

Wydatki w KPiR ewidencjonuje się metodą memoriałową lub uproszczoną. Pierwsza metoda ujmuje koszty w dacie ich poniesienia. Druga metoda jest bardziej złożona. Opiera się na podziale kosztów na bezpośrednio lub pośrednio związane z przychodami uzyskanymi w danym roku podatkowym. Koszty pośrednie, które obejmują dwa lata podatkowe, będą alokowane proporcjonalnie do lat, których dotyczą.

Ryczałt ewidencjonowany

Przywilej opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest zarezerwowany dla przedsiębiorców. Nie dotyczy on m.in. Nie dotyczy on m.in. wolnych zawodów, właścicieli aptek czy handlarzy częściami do pojazdów mechanicznych. Stawka ryczałtu jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Może wynosić 17%, 15% lub 14%, 12%. 12.5%, 10%. 8.5%. 5.5%. 3% lub 2.

Do obliczenia podatku od małych firm wykorzystuje się wyłącznie ewidencję przychodów przedsiębiorcy. Ryczałt ten jest opłacany w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Ten rodzaj opodatkowania nie pozwala na uwzględnienie kosztów w kalkulacji podatku. Rozwiązanie to jest często niekorzystne dla wielu firm. Podatkowa księga przychodów i rozchodów to najpopularniejsze formy księgowości dla małych i mikroprzedsiębiorców.